Reklamační řád

Reklamační řád - reklamace zboží

 

Reklamační oddělení: Shopping net Praha s.r.o Kladenská 90, Úhonice 252 18

Pracovní doba: pondělí - pátek 9 hod - 12 hod

V jinou dobu je nutné si sjednat návštěvu po telefonu na 774312227

Email pro reklamace: objednavkyeshop@seznam.cz

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) se vztahují na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

 

Zakoupili jste u nás zboží, a po nějaké době přestalo fungovat k Vaší spokojenosti?

 

Jak tedy postupovat v tomto případě?

 • Chcete reklamovat zboží zakoupené v našem internetovém obchodě?
 • Vaši reklamaci vyřešíme v nejkratší době, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace, jak nám ukládá zákon.
 • Do tří dnů od převzetí reklamace budete informováni o zahájení reklamačního řízení na Váš email.
 • Jak tedy reklamovat a jak postupovat, aby mohlo být záhájeno reklamační řízení?
 • Výrobek můžete zanést osobně nebo zaslat na níže uvedenou adresu našeho reklamačního oddělení (dále jen "prodávající").

 

Reklamační oddělení : Shopping net Praha s.r.o | Kladenská 90, Úhonice 252 18

 

 • V Praze máme určeného pracovníka, který zboží od Vás vyzvedne Tel – 774312227
 • Prostřednictvím elektronické pošty Vám zašleme reklamační list na Vaši elektronickou adresu.
 • Dále si také můžete níže formulář reklamačního listu okopírovat na této stránce.

 

Co s výrobky, které budou mít neodstranitelnou vadu?

 

 • Pokud bude reklamované zboží posouzeno jako předmět s neodstranitelnou vadou, potom si můžete vybrat, zda budete požadovat vrácení zaplacené částky nebo zboží vyměnit za nový nebo jiný výrobek.
 • Reklamované zboží se stává zbožím s neodstranitelnou závadou i tehdy, uplyne-li 30 dní od data, kdy byla reklamace doručena do reklamačního oddělení naší firmy (prodávajícího).
 • V takovém případě máte stejné právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz.

 

Informace pro zákazníky v Praze.

 

 • Naše služba: Pro zákazníky (dále jen "kupující") v Praze je určen náš pracovník, který s Vámi Vaši reklamaci či jiný problém vyřeší.
 • Zboží nám kupující v Praze nebude zasílat, reklamaci s ním vyřeší náš pracovník.
 • Našeho pracovníka volejte na 774312227

 

Jak mám poslat nebo Vám dodat reklamované zboží?

 

 • Zboží k reklamaci zasílejte čisté a kompletní včetně příslušenství.
 • Vyplňte přiložený formulář + instrukce ve formuláři.
 • Při zasílání zboží k reklamaci postupujte dle instrukcí a reklamované zboží zašlete na adresu uvedenou ve formuláři reklamačního protokolu.

 

Na co se záruka nevztahuje?

 

 • Záruční podmínky se řídí § 2165 občanského zákoníku viz.citace zákona.
 • Poruchy způsobené vyšší mocí.
 • Poruchy a vady způsobené náhodným poškozením jinými okolními živly (požár, povodeň a jiné).
 • Poruchy způsobené neoprávněným zásahem uživatele - návod je u každého výrobku přiložen popřípadě uveřejněn na stránkách internetového obchodu.
 • Poruchy způsobené nedbalou manipulací (pád při přenosu a jiné).

Spotřební materiál:

 • Jde o součástky opotřebované provozem a jejichž pravidelná výměna je nutná k bezvadné funkci výrobku.
 • Podmínkou reklamace v době záruky je zaslání kompletního výrobku spolu s paragonem nebo fakturou či dokladem o zaplacení zboží. Kupující je povinen na své náklady provádět údržbu, prohlídky a čištění výrobku (pokud je to požadováno).
 • Pro zahájení reklamačního řízení je kupující povinen doručit zařízení do sídla reklamačního oddělení naší firmy nebo předání reklamovaného výrobku v Praze našemu pracovníkovi.
 • Prodávající nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví, nebo majetku, vzniklou z důvodu špatné obsluhy nebo nevhodné manipulace se zařízením.
 • Prodávající neodpovídá za špatný a výkonu neúměrný chod výrobku, způsobený nesprávnou obsluhou nebo použitím na nevhodném zařízení.
 • Pokud výrobek bude používán v rozporu s návodem k použití, který je u výrobku přiložen, resp. je veřejně přístupný na stránkách internetového obchodu.

 

Reklamační list pro sepsání reklamace

 

Reklamační oddělení : Shopping net Praha s.r.o | Kladenská 90, Úhonice 252 18 Tel.: +420 774312227

 • Postup: Okopírujte, vyplňte formulář a doručte jej spolu s reklamovaným zbožím k nám na reklamační oddělení.

 

Upozornění: Aby mohla být zahájena reklamace dle zákona, musí být k reklamovanému zboží přiložen níže uvedený, Vámi vyplněný formulář.

Reklamující:

Jméno:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

Číslo prodejního dokladu:

Datum prodeje:

Číslo objednávky:

Označení a název reklamovaného zboží:

Výrobní číslo:

Sériové číslo:

Detailní popis závady zboží:

Obsah balení při předání, když Vám bylo doručeno:

Upozornění: Zboží k reklamaci předávejte vždy kompletní, očištěné a včetně příslušenství, předejdete tak prodloužení doby reklamace.

Jaký preferujete způsob vyřízení reklamace:

Balíček zasílejte pouze doporučenou poštou nikoliv obyčejnou poštou, kdy Vám pošta nevystaví doklad o odeslání s č. balíčku.

 

..............................................

Datum a podpis reklamujícího

Adresa pro zaslání reklamovaného zboží.

Shopping net Praha s.r.o Reklamační oddělení Kladenská 90 Úhonice 252 18

Tel. : 774312227

 

Záruční podmínky

 

1. Kontrola zboží při převzetí kupujícím.

 

 • Kupující při osobním převzetí od prodávajícího má právo a povinnost zkontrolovat přebírané zboží, zejména jeho úplnost a nepoškozenost obalů.
 • Kupující při převzetí od veřejného přepravce má právo a povinnost řádně a pečlivě zkontrolovat stav přebírané zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.
 • Kupující je povinnen dále v den převzetí zkontrolovat kompletnost převzatého zboží, zejména zda balení obsahuje všechny náležitosti, které obsahovat má.
 • Veškeré nesrovnalosti je kupující povinnen oznámit prodávajícímu při osobním převzetí na místě.
 • Při převzetí od veřejného přepravce je kupující povinnen veškeré nesrovnalosti vyznačit v předávacím protokolu přepravce resp. kupující může převzetí zásilky odmítnout, pokud stav přebírané zásilky vykazuje fatální poškození.
 • Kupující má právo nahlásit poškození zásilky na e-mail objednavkyeshop@seznam.cz

 

Dále společnost Shopping net Praha s.r.o. doporučuje svým zákazníkům, pokud se veřejný přepravce bude snažit předat zásilku poškozenou, přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

 • Těmito ujednáními není nikterak dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.
 • Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození přebírané zásilky nikterak nezbavuje kupujícího práva převzaté zboží reklamovat, dává však společnosti Shopping net Praha s.r.o. příležitost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
 • Uplatnění reklamace Společnost Shopping net Praha s.r.o. svým zákazníkům doporučuje uplatnit reklamaci na adrese reklamačního oddělení a to jak formou osobní návštěvy, tak prostřednictvím České pošty.
 • Kupující může reklamaci uplatnit též prostřednictvím firmou pověřeného pracovníka v Praze.
 • Reklamační oddělení: Shopping net Praha s.r.o, Kladenská 90, Úhonice 252 18.
 • V Praze pověřený pracovník, který reklamované zboží od Vás vyzvedne, nutno domluvit předem.
 • Zboží k reklamaci zasílejte čisté a kompletní včetně příslušenství.
 • Společnost Shopping net Praha s.r.o. doporučuje svým zákazníkům k reklamovanému zboží přiložit kopii dokladu o zakoupení (např. paragon či fakturu) či jiným způsobem doložit záruku zboží.
 • Dále je třeba vyplnit formulář reklamační list, kde uvedete podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejména zpáteční adresu a tel. číslo).
 • Bez vyplněného formuláře reklamačního listu je zcela znemožněna identifikace původu i závady zboží a reklamační řízení nemůže být zahájeno.
 • Společnost Shopping net Praha s.r.o. taktéž doporučuje, aby si zákazník, který zboží reklamuje, zvolil preferovaný způsob vyřízení reklamace (např. oprava, výměna, dobropis).
 • Společnost Shopping net Praha s.r.o vydá kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující preferuje, a to bezprostředně po přijetí reklamace, v případě osobního uplatnění reklamace je předáno potvrzení o přijetí reklamace ihned, informace je zaslána jako potvrzení na email zákazníka-reklamujícího.
 • Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství jak bylo výše zmíněno, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy si společnost Shopping net Praha s.r.o. vyhrazuje právo vrátit kupujícímu kupní cenu sníženou o cenu nedodaného příslušenství, popř. sníženou o náklady nutné k uvedení zboží do prodejního stavu.
 • Kompatibilita Společnost Shopping net Praha s.r.o negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky společnosti, výrobcem či dodavatelem neschválenými, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

 

2.Na co se záruka nevztahuje

 

 • Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, s výjimkou, že k poškození způsobí obvyklé používání zboží.
 • Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nikterak neumenšují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.
 • Záruka se rovněž nevztahuje na poškození způsobené vyšší mocí.
 • Poruchy a vady způsobené náhodným poškozením jinými okolními živly (požár, povodeň a jiné).
 • Poruchy způsobené neoprávněným zásahem uživatele - návod je u každého výrobku na stránkách internetového obchodu.
 • Poruchy způsobené nedbalou manipulací (pád při přenosu a jiné).

 

3.Spotřební materiál.

 

 • Jde o součástky opotřebované provozem a jejich nutná pravidelná výměna.

 

4.Testování závady:

 

 • Zboží předané k reklamaci bude techniky společnosti testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (ve formuláři reklamačním listu). Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující bude souhlasit s placenou opravou, bude tato oprava účtována dle aktuálně platného ceníku oprav.
 • Před uskutečněním placené opravy společnost Shopping net Praha s.r.o. bude kupujícího informovat o ceně opravy, jejím rozsahu a době nutné k jejímu provedení.
 • Placenou opravu lze provést jen na základě výslovného souhlasu kupujícího učiněném po informaci dle předchozí věty.

 

5.Vyřízení reklamace

 

 • Kupující - spotřebitel
 • V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů.
 • Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 • Reklamaci včetně odstranění vady společnost Shopping net Praha s.r.o. vypořádá bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení se nesmí stát nepřiměřeně dlouhé či snad na dobu nenurčitou.
 • Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty na odstranění vad se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel může uplatňovat stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

 

6.Kupující - podnikatel

 

 • Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 40 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován prostřednictvím elektronické pošty.
 • Je li kupující podnikatel a nakupuje na IČO, záruka na zboží je 12 měsíců a obchodní vztah mezi kupující a prodejcem se řídí ustanoveními obchodního zákoníka.

 

Společná ustanovení

 

 • Společnost Shopping net Praha s.r.o. je povinna vydat kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
 • Po vyřízení reklamace společnost Shopping net Praha s.r.o. je povinna upozornit kupujícího o ukončení reklamace a to buď telefonicky, SMS, nebo prostřednictvím elektronické pošty.
 • Po vyřízení uznané reklamace opravou nebo výměnou se prodlužuje záruční doba zboží o dobu trvání reklamace.
 • Doba trvání reklamace se počítá od dne následujícího po jejím uplatnění do dne, kdy byl kupující o vyřízení informován.
 • Kupující má právo na úhradu poštovného vynaloženého s uplatněním oprávněné reklamace.
 • Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné.
 • O proplacení nákladů je nutno požádat bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 • Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má.
 • K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.
 • Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.
 • Kupující je povinen reklamaci převzít bez zbytečného odkladu do 30 dnů od ode dne kdy byl o jejím vyřízení informován, tato lhůta nemůže uplynout dříve než 60 dnů od podání reklamace.
 • V případě, že reklamace není převzata kupujícím nejpozději posledním dnem lhůty, bude prodávajícím účtováno po jejím marném uplynutí skladné za uložení zboží ve výši 20,- Kč včetně DPH za každý den prodlení.
 • Pokud si kupující nevyzvedne zboží z vyřízené reklamace do 6 měsíců ode dne, kdy byl o vyřízení informován, vyhrazuje si společnost Shopping net Praha s.r.o. právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného.
 • Při výdeji zboží či proplacení dobropisu v hotovosti po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti.

 

Je-li kupujícím právnická osoba ?

 

 • Pak dojde k výdeji zboží či proplacení dobropisu pouze statutárnímu orgánu dané právnické osoby či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí.

 

Dále kupující

 

 • Kupující je povinen na své náklady provádět údržbu, prohlídky a čištění výrobku (pokud je to požadováno).
 • Pro realizaci reklamace je kupující povinen doručit zařízení do sídla firmy - reklamačního oddělení, nebo v Praze našemu pracovníkovi. Prodávající nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví, nebo majetku, vzniklou z důvodu špatné obsluhy nebo nevhodné manipulace se zařízením.
 • Prodávající neodpovídá za špatný a výkonu neúměrný chod výrobku, způsobený nesprávnou obsluhou nebo použitím na nevhodném zařízení.
 • Pokud výrobek bude používán v rozporu s naším návodem, který máte u výrobku a také na našich stránkách veřejně přístupný. Návod naleznete na našich stránkách a je veřejně přístupný.

 

Poučení dle zákona

 

 • Veškerá další ustanovení se řídí našimi obchodními podmínkami.
 • Pokud máte jakékoliv dotazy k vysvětlení zákona, kontaktujte nás, naše právní oddělení je Vám k dispozici.
 • Máte právo ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, žádat o veškeré zákonné informace.
 • Pokud tyto ustanovení odporují v některých bodech /např.změnou zákona/, platí nadřazené právní předpisy a ustanovení je neplatné. Tyto ustanovení platí pro Českou republiku.

 

Ustanovení pro mimosoudní řešení reklamace

Jak postupovat pokud Vám reklamace nebyla uznána a byla zamítnuta?

Vaši nespokojennost se zamítnutím reklamace lze řešit dále mimosoudní cestou.

 • Mimosoudní řešení reklamace.
 • Dle zákona vstupuje v platnost dne 1. 2. 2016 možnost mimosoudního řešení reklamačních sporů mezi prodávajícím a kupujícím.
 • V případě, že nejste spokojeni s vyřízením reklamace, máte právo řešit reklamaci mimosoudně.
 • Dozor nad mimosoudním řešením má nově na starosti Česká obchodní inspekce.
 • Podrobné informace o zahajení a postupu mimosoudního řešení naleznete na těchto stránkách zde.
 • Nebo přímo na stránkách http://www.coi.cz/

 

Neuznaná reklamace postup :


DLE § 13 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele je spotřebitel/reklamující/ upozorněn.
Paragraf 2609 odst.1 a odst.2 občanského zákoníku.
Kupující má povinnost si po uplynutí reklamační lhůty zboží z reklamace vyzvednout do 30 dnů..

Prodejce oznámí na email spotřebitele neuznání reklamace.
Spotřebitel bude vyzván k vyzvednutí zboží osobně nebo mu zboží bude zasláno na jeho adresu.
Při volbě zaslání na jeho adresu bude spotřebiteli zaslána faktura ve výši 70 kč za náklady poštovného.

 
Pokud spotřebitel do 30 dnů od oznámení, zboží nevyzvedne nebo neuhradí výše uvedenou částku za poštovné na náš účet, dalším dnem započne započítávání skladného ve výši 15 kč/den.

Prodejce je oprávněn zboží nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za skladné.
V případě, že částka převýší aktuální prodejní cenu zboží je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

Upozornění spotřebitele dle zákona na ochranu spotřebitele § 13 zákona č. 634/1992 Sb.

Nedojde-li k dohodě mezi prodávajícím a spotřebitelem, může se spotřebitel obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů  čoi nebo příslušný soud.
Informace o zahájení a postupu mimosoudního řešení naleznete na těchto stránkách https://www.coi.cz/informace-o-adr/

 

Autor a majitel obchodu: Shopping net Praha s.r.o